مسئله 261: اگر در موقع نماز به کسی تنه بزنند و او را حرکت دهند تکلیف چیست؟

احتیاط واجب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند. [آیات عظام: امام- فاضل]

احتیاط مستحب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند. [آیات عظام: خویی- سیستانی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کفاره کسی که به نذرش عمل نکند چیست؟