مسئله۴۱۸:  اگر کسی روز معینی را نذر کرده روزه باشد مثلا نیمه شعبان، اگر تا اذان صبح جنب بماند آیا روزه اش باطل است؟

سه نظر است:

روزه صحیح است. [آیات عظام: امام- خوئی-  سیستانی- مکارم]

اگر از روی عمد نباشد مثلا کسی نگذارد غسل یا تیمم کند، صحیح است. [آیات عظام: فاضل، بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر در بین غسل حدث اصغر از فردی سر بزند آیا باید غسل را از سر بگیرد؟