مسئله ۴۸۳: اگر  صیغه نذر خوانده نشود یا این که صیغه نذر غلط خوانده شود و یا این که نذر را در قلب نیت کرده و به زبان جاری نکرده  حکم این گونه نذرها چیست؟

نذر بدون اجرای صیغه لفظی صحیح نیست و چیزی بر او واجب نمی شود لذا افرادی که صیغه نذر رانمی خوانند و یا صیغه نذر را در قلب نیت می کنند چیزی بر آنها واجب نیست و  نذر منعقد نمی شود. [مراجع] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  شرایط مطهر بودن زمین را بیان فرمایید؟