مسئله ۳۹۶: اگر جماع [هم بستر شدن و دخول] صورت بگیرد اما انزال نشود [منی خارج نگردد]، آیا باز هم روزه باطل است؟

دخول بدون خارج شدن منی نیز باطل کننده روزه است، چه قصد انزال داشته باشد یا نه و چه انزال بشود یا نشود. [تمام مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کفاره قسم چقدر است و چیست