مسئله۴۲۰:  اگر شخصی در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه مفطرات را انجام دهد و بعدا معلوم شود صبح بوده آیا قضای آن روز واجب است مثلاً سحری بیدار شده و بدون این که تحقیق کند مشغول خوردن غذا شده بعد معلوم شده که صبح بوده است؟

باید قضای آن روزه را بگیرد [همه مراجع :  در این فرض فرقی نمی کند قادر به تحقیق بوده یا عاجز از آن باشد مثل شخص نابینا ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا رهن کامل از نظر شرعی اشکال دارد؟