مسئله۴۳۴:  اگر روزه دار در یک روز از ماه رمضان چند مرتبه غیر از نزدیکی کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد، آیا یک کفاره کافی است یا تکرار می شود؟

برای همه آنها یک کفاره کافی است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر با کپی یا تکثیر نرم افزار ضرری به تولید کننده برسد، آیا موجب ضمان است؟