مسئله 311: اگر فردی نماز جمعه را بخواند آیا کافی از نماز ظهر هست؟

بله کفایت می کند. [غالب مراجع]

بنابر احتیاط واجب کفایت نمی کند و نماز ظهر هم باید بخواند.[آیت الله صافي ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  غذایی که در مهمانی می خورم اگر خمسش را نداده باشند و یا هدایا چه حکمی دارد؟