مسئله۴۳۸:  اگر عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا مرضی برای او پیدا  شود چه حکمی دارد؟

کفاره بر او واجب نیست. [ امام و مشهور]

آیت الله خویی:  احتیاط واجب این است که کفاره بدهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا با اذان رسانه گروهی و یا آنچه در تقویم نوشته شده می شود نماز خواند؟