مسئله۴۰۸: اگر زن قبل از اذان ظهر از حیض یا نفاس پاک شود، آیا می تواند نیت روزه کند؟

خیر نمی تواند بلکه اگر برای لحظه ای از روز خون حیض یا نفاس ببیند روزه اش باطل است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  فردی مرجع تقلیدش از دار دنیا رفته آیا می تواند همچنان برمرجع تقلید میت باقی بماند؟