مسئله ۳۵۸: اگر در یوم الشک فردی روزه نگیرد چه حکمی دارد؟ و اگر در بین روزه بفهمد رمضان است، چه حکمی دارد؟

اگر مکلف در یوم الشک روزه نگیرد و معلوم شود که رمضان است:

مفطری را انجام داده باید قضای آن را بعدا بجا آورد و تا مغرب تأدبا امساک کند.

مفطری را انجام نداده ولی بعد از ظهر متوجه می‌شود:

o        باید قضای آن را بعدا بجا آورد و تا مغرب تأدبا امساک کند. [ آیات عظام: امام-  فاضل- خوئی -مکارم]

o        به احتیاط واجب بقیه روز را به قصد قربت مطلقه امساک کند وآن روز را قضا کند. [آیت الله سیستانی]

o        احتیاط واجب نیت روزه کند رجاء وسپس قضا کند [آیات عظام: گلپایگانی- صافی ]

مفطری را انجام نداده و قبل از ظهر متوجه می‌شود، باید نیت روزه کند و مجزی و کافی است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا خون دندان و دهان را نجس است و آیا می توان خورد؟