مسئله 295: در حال خواندن نماز مستحبی اگر جماعت برگزار شود آیا می شود نماز مستحبی را رها کرد؟

اگر اطمینان ندارد که اگر نماز مستحبی را تمام کند به جماعت برسد ولو برای درک رکعت اول باشد می تواند نماز مستحبی را رها کند و مشغول نماز واجب شود.   [اجماع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا صحیح است برای چند نیت یک تیمم انجام داد؟