مسئله 295: در حال خواندن نماز مستحبی اگر جماعت برگزار شود آیا می شود نماز مستحبی را رها کرد؟

اگر اطمینان ندارد که اگر نماز مستحبی را تمام کند به جماعت برسد ولو برای درک رکعت اول باشد می تواند نماز مستحبی را رها کند و مشغول نماز واجب شود.   [اجماع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  عادت منظم خانمی 5روز است، اما بعد 2 روز دوباره خون دید ،حکم خون دوم چیست؟