مسئله ۵۳۶: اگر صاحب مال از دنیا رفته باشد چگونه باید آن را جبران کنیم؟

اگر وارثان او را می شناسید باید به هر طریق ممکن به آنها برسانید و اگر از پیدا کردن آن ها نا امید هستید باید آن را با اجازه مجتهد از طرف آنها به فقیر صدقه بدهید ضمناً برخی از مراجع هم احتیاط واجب دارند. [مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  آیا فقیر لازم است کفاره را بخورد؟