مسئله ۳۲۱: فردی که مسافر است و قصد ده روز  هم نکرده آیا می تواند در سفر نماز قضا بخواند؟

بله می تواند بخواند و اگر نمازش در سفر شکسته است اگر بخواهد نمازهایی را که در وطن قضا شده بخواند باید در سفر کامل بخواند و اگر در سفر نمازش به صورت شکسته قضا شود اگر بخواهد در وطنش بخواند باید به صورت شکسته قضا کند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم مسح و دست زدن به ضمیری که به لفظ الله بر میگردد بدون وضو چیست؟