مسئله304:  اگر امام جماعت قادر به کنترل بول و غائط خود نیست آیا می شود به او اقتدا کرد؟

بنابر احتیاط واجب نمی شود اقتداء کند [آیات عظام: امام- مکارم- بهجت]

می شود به او اقتدا کرد.  [آیات عظام: خویی- سیستانی- وحید]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا سود بانکی حلال است یا حرام؟ آیا سود بانکی ربا است؟