مسئله 289: اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند در کدام رکعت است وظیفه اش چیست؟

می تواند اقتدا کند و باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر چه بعد بفهمد که امام در دو رکعت اول بوده نمازش صحیح است.  [مشهور مراجع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم گردنبندی که روی آن آیة الکرسی نوشته برای زنی که عادت ماهیانه چیست؟