مسئله 292: اگر مأموم در افعال نماز عمداً از امام تبعیت نکند آیا نمازش باطل است؟

فقط معصیت کرده ولی نماز ش صحیح است. [آیات عظام: امام- بهجت]

نکته: اما اگر در دو رکن پشت سر هم جلو یا عقب بیفتد نمازش فرادی می شود. [امام]

نکته : اگر این مخالفت در نماز زیاد باشد مخصوصاً در چند رکن باشد ممکن است که از جماعت خارج شود ولی اصل نماز صحیح است. [آیت الله بهجت]

جماعتش باطل است ولی اگر به وظیفه  منفرد عمل کند  نمازش صحیح است. [آیات عظام: سیستانی- خویی- وحید]

احتیاط واجب نماز را تمام کندو دوباره بخواند.  [آیت الله فاضل]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر روزه کفاره را تا ماه رمضان سال آینده بجا نیاورم آیا کفاره تأخیر دارد؟