مسئله۴۳۶:  اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، یا از دهانش خون بیاد و عمدا آن را فرو دهد، چه نوع کفاره ای دارد؟

آیات عظام حضرت امام و فاضل:  اگر خوردن آن چیز حرام باشد مثل خون، باید قضا بگیرد و بنابر احتیاط کفاره جمع هم بر او واجب است.

مقام معظم رهبری و آیات عظام سیستانی و مکارم: قضا و کفاره دارد ولی کفاره جمع لازم نیست.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  موقعی که امام تکبیره الاحرام گفته آیا صف دوم می تواند قبل از صف جلو تکبیر بگویند؟