مسئله۴۳۹: اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است نزدیکی کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره آن به عهده کیست؟

شوهر بایدکفاره روزه خودش و روزه زن را بدهد. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  در وضو شستن صورت و دست ها تا چند مرتبه جایز است؟