مسئله ۳۲۵: اگر پسر بزرگ تر به هردلیلی نماز قضای پدر را نخواند آیا دیگر وراث وظیفه ای دارند؟

خیر واجب نیست. البته اگر نماز و روزه قضای میت توسط دیگران به طور صحیح بجا آورده شود دیگر بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  تکثیر نرم افزار اگر از نظر قانونی ممنوع باشد چه حکمی دارد؟