مسئله 293: اگر مأموم زودتر از امام سر از رکوع بردارد و هنوز امام در رکوع باشد وظیفه چیست؟

باید فوراً به رکوع رود  و زیادی رکن نماز را باطل نمی کند. 

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  تکثیر نرم افزار اگر از نظر قانونی ممنوع باشد چه حکمی دارد؟