مسئله ۲۸۵: اگر بچه ممیز در بین صفوف جماعت باشد آیا اشکال دارد؟

اگر ندانند که نماز او باطل است نماز و جماعت صحیح است.   [مشهور]

منبع : کتاب شریعت آسان ، ضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی اشتباها مسح پا تا برآمدگی می کشیده حکم نمازهای گذشته اش چیست؟