مسئله۴۴۱:  کسی که بواسطه مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد اگر زن را مجبور به جماع کند، آیا کفاره دارد؟

حضرت امام  : بنابر احتیاط واجب باید کفاره اش را بدهد.

آیات عظام: فاضل، تبریزی،سیستانی، مکارم: کفاره بر مرد نیز واجب نیست.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مرد زن خود را مجبور کند که روزه اش را باطل کند، کفاره به عهده کیست؟