مسئله 290: اگر فردی در رکعت دوم به امام جماعت اقتدا کند آیا رعایت تجافی لازم است؟

بنابر احتیاط واجب باید در هنگام تشهد امام به حالت تجافی بنشیند اما خواندن تشهد واجب نیست و اگر خواست بخواند به نیت ذکر مطلق بخواند  [غالب مراجع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگه قرآن نجس بشه باید کسی که قرآن را نجس کرده بشوید یا کسی که مطلع شده؟