مسئله 290: اگر فردی در رکعت دوم به امام جماعت اقتدا کند آیا رعایت تجافی لازم است؟

بنابر احتیاط واجب باید در هنگام تشهد امام به حالت تجافی بنشیند اما خواندن تشهد واجب نیست و اگر خواست بخواند به نیت ذکر مطلق بخواند  [غالب مراجع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر شک کنم برای نماز وضو گرفتم یا نه باید چکار کنم؟