مسئله ۳۷۹:  اگر مسافر قبل از ظهر به وطن یا جایی که قصد دارد ده روز بماند، برسد، روزه اش چگونه است؟

اگر مبطلی انجام نداده روزه اش صحیح است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مراتبی را که در تشخیص جهت قبله معتبر است چیست؟