مسئله ۳۷۳: اگر کسی به خاطر غفلت نیت روزه نکرده باشد حکم روزه اش چیست ؟

باید روزه اش را قضا کند.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا مسح سر باید حتما با دست راست باشد؟