مسئله 313: اگر کسی به نماز جمعه حاضر نشد آیا لازم است که نماز ظهرش را از اول وقت به تأخیر بیندازد؟

جایز است در اول وقت مبادرت به خواندن نماز ظهر بنماید. [غالب مراجع]

اولی و احوط آن است که نماز ظهر خود را در روز جمعه تا گذشتن وقت نماز جمعه تأخیر بیندازد. [آیت الله صافی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  آیا افرادی که نماز میت را به جماعت می خوانند باید تکبیر و دعا را هم بخوانند؟