مسئله ۳۶۲: اگرکسی روزه قضا داشته باشد،آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟

کسی که روزه قضا دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر شناخت مجتهد اعلم مشکل باشد یا نتوانم تشخیص دهم تکلیف چیست؟