مسئله ۴۴۵: اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد چه حکمی دارد؟

قضا واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مقدار واجب و مستحب مسح سر و پا چقدر است؟