مسئله۴۰۰ : اگر محتلم به واسطه ادرار یا استبراء، باقیمانده منی از او بیرون می آید، برای صحت روزه وظیفه اش چیست؟

قبل از غسل باشد، اشکال ندارد. [مشهور]

اگر بعد از غسل باشد:

o        نمی تواند استبراء کند. [آیات عظام: امام- صافی ]

o        بنابر احتیاط واجب باید پیش از غسل استبراء کند. [تبریزی، وحید بنابر احتیاط واجب تأخیر بیاندازد برای بعد از مغرب. [آیت الله خویی ]

o        احتیاط مستحب پیش از غسل استبراء کند. [آیات عظام: سیستانی- فاضل]

o        برای روزه اش ضرری ندارد. [آیت الله مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر عرق جنب از حرام آیا نجس است و آیا می شود با آن نماز خواند؟