مسئله۴۱۵:  اگر جنب در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و بعد از چند روز یادش بیاید حکم چیست؟

روزه ها و نمازهای آن چند روز را باید قضا کند. [مشهور مراجع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  چند مسئله درباره اهمیت جماعت ذکر نمایید؟