مسئله 300: اگر امام در رکعتی که تشهد یا قنوت ندارد تشهد و قنوت انجام دهد وظیفه مأموم چیست؟

واجب است که مثل امام برای تشهد بنشیند و یا دوباره با حال قیام برگردد ولی نباید تشهد و قنوت را بخواند.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی که نماز قضا دارد آیا می تواند نماز مستحبی بخواند؟