مسئله 298: اگر مأموم در اثناء نماز بفهمد که نماز امام باطل است وظیفه مأموم چیست؟

باید نیت فرادی کند و اگر محل قرائت نگذشته است واجب است که قرائت را بخواند . [مشهور]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  تعریف مردار و حکم نجاسات مردار را بیان کنید؟