مسئله۴۳۵: اگر روزه دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند انجام دهد مثلا آب بیاشامد و بعد کار حرامی که روزه را باطل می کند انجام دهد، چه حکمی دارد؟

یک کفاره کافی است. [مشهور]

آیت… مکارم: احتیاط واجب برای هر کدام یک کفاره بدهد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  فایده ذبح شرعی حیوان حرام گوشت چیست؟