مسئله ۳۸۵: اگر به هر علتی آب دهان در داخل دهان جمع شود، آیا می توان آن را فرو داد؟

اشکالی ندارد گرچه احتیاط مستحب است که فرو ندهد بخصوص اگر سبب اجتماع عمدی بوده مثل تصور ترشی. [مشهور]

وجهی برای احتیاط نیست بعد از اینکه دلیلی بر آن نداریم و حال آنکه برای بعضی موجب وسوسه و حرج می گردد. [ آیات الله مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر بعد از چند سال بفهمم که رو به قبله نماز نمی خواندم تکلیف نماز گذشته چیست؟