مسئله ۳۷۸: اگر روزه دار بعد از ظهر به وطن یا جایی که قصد ده روز دارد برسد روزه اش چه حکمی دارد؟

باطل است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  زنی که بچه شیر می دهد اگر روزه برای خودش ضرر دارد، چه حکمی دارد؟