مسئله۳۷۷:  اگر روزه دار بعد از ظهر به مسافرت برود روزه اش چگونه است؟

روزه اش صحیح است. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر در یوم الشک فردی روزه نگیرد چه حکمی دارد؟ و اگر در بین روزه بفهمد رمضان است، چه حکمی دارد؟