مسئله ۳۵۳: اگر فردی بعد از اتمام ده روز بخواهد به اطراف [کمتر از ۴ فرسخ] برود آیا محدویت زمانی وجود دارد؟

اگر فردی بعد از اتمام ده روز بخواهد به کمتر از حد مسافت شرعی برود و به محل مذکور برای اقامت برگردد هر چند این رفت و آمد تکرار شودبه قصد او لطمه ای وارد نمی شود ونماز کامل است .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  وظیفه خانمی که سال اول یا سالهای اول تکلیف روزه اش را خورده چیست؟