مسئله ۴۸۶: اگر زن با اجازه شوهر نذر کند آیا شوهر می تواند او را از انجام نذر منع نماید؟

شوهر نمی تواند نذر او را بهم بزند یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. [آیات عظام: امام، وحید، سیستانی (فاضل به احتیاط واجب)]

نمی تواند به هم بزند مگر این که وفاء کردن به نذر منافی با حق شوهر باشد که در این صورت بعید نیست بتواند به هم بزند. [آیت الله خویی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا مسح سر باید حتما با دست راست باشد؟