مسئله 306: اگر شخصی خودش می داند که عدالت ندارد آیا می تواند امام باشد؟

جایز است که امام جماعت باشد اما باید سعی کند که ملاک عدالت را در خود ایجاد کند. [مشهور]

اقوی در این صورت آثار جماعت بر آن مترتب نمی شود.  [آیت الله خویی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر در یوم الشک فردی روزه نگیرد چه حکمی دارد؟ و اگر در بین روزه بفهمد رمضان است، چه حکمی دارد؟