مسئله 306: اگر شخصی خودش می داند که عدالت ندارد آیا می تواند امام باشد؟

جایز است که امام جماعت باشد اما باید سعی کند که ملاک عدالت را در خود ایجاد کند. [مشهور]

اقوی در این صورت آثار جماعت بر آن مترتب نمی شود.  [آیت الله خویی]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر زن را طلاق دهد اما از پشت نزدیکی کرده آیا نصف مهر بدهد ؟ آیا باید عده هم نگه دارد؟