مسئله ۴۴۰: اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع مفطر دیگری را انجام دهد، کفاره اش به عهده کیست؟

مرد کفاره زن را نباید بدهد و بر خود زن هم کفاره واجب نیست. [اجماع]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  من فقط یک نماز قضا از روز گذشته دارم آیا لازم است اول نماز قضا را بخوانم؟