مسئله 294: سلام دادن قبل از امام جماعت چه حکمی دارد؟

نمازش صحیح است. [غالب مراجع]

اگر از اول نماز قصدش این نبوده اشکالی ندارد. [آیات عظام: وحید- خویی]

اگر عمداً زودتر از امام سلام دهد نمازش اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب نماز را اعاده کند.  [آیت الله فاضل]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر خانمی که عادت عددیه و وقتیه دارد بعد از غسل حیض لکه ببیند وظیفه چیست؟