مسئله 320: اگر فردی فقط یک نماز قضا از روزهای گذشته دارد آیا لازم است اول نماز قضا را بخواند؟

بنابر احتیاط مستحب اول نماز قضا را بخواند. [غالب مراجع]

یک یا دو نماز ، بنابر احتیاط واجب اول نمازقضا را بخواند.  [آیت الله مکارم]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  کسی بواسطه مسافرت یا مریضش روزه نمیگیرد اگر زن را مجبور به جماع کند، آیا کفاره دارد؟