مسئله ۴۸۰: غذایی که در مهمانی ها می خوریم در صورتی که خمس آن را نداده باشند ویا هدایایی که برای ما می آورند  چه حکمی دارد؟

اگر یقین نداشته باشید که به مال آنها خمس تعلق گرفته است  معاشرت با آنان  اشکالی ندارد. [مراجع]

اما اگر یقین دارید که به عین مال آنها خمس تعلق گرفته و نداده اند:

o        خوردن آن پیش از  پرداخت خمسش یا بدون اجازه حاکم شرع (مجتهدی جامع الشرایط) جایز نیست. [مشهور مراجع]

o        خوردن آن برای میهمان اشکالی ندارد ولی صاحب خانه ضامن خمس است. [آیات  عظام: سیستانی،تبریزی]

نکته: آیت الله مکارم فرمودند: ما به شما اجازه می دهیم تصرف کنید و معادل خمس آن را به سادات نیازمند بپردازید.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر کسی بفهمد غسلی که می کرده باطل بوده آیا باید نماز و روزه ها را قضا کند؟