مسئله۴۵۰:  زنی که زایمان او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد، چه حکمی دارد؟

       روزه واجب نیست بلکه باید قضا کند و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. [مشهور]

       فدیه افطار بر زن واجب نیست. [فاضل ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  چه اصطلاحاتی و کلماتی به جای احتیاط واجب بکار می می رود؟