مسئله۳۹۲:  آیا مزمزه کردن آب [ سه مرتبه آب در دهان کردن و خارج نمودن] که قبل از وضو استحباب دارد، برای روزه ضرری ندارد؟

اگر انسان مطمئن نباشد که به حلق می رسد، اشکالی ندارد، بلکه کراهت هم ندارد.

نکته:  اگر برای وضو باشد و بی اختیار آب فرو رود، حکم آن در موارد قضا بدون کفاره خواهد آمد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  فردی که تقلید می کند اگر شک کند اعمالش صحیح است چه حکمی دارد؟