مسئله ۳۲۶: چهار فرسخ چند کیلومتر است؟

معادل ۲۲ کیلو متر است. [آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی]فرسخ باید

معادل ۵/۲۲ کیلومتر است. [آیات عظام:  امام – رهبری- فاضل]

معادل ۲۰ کیلومتر است. [آیت الله زنجانی]

معادل ۵/۲۱ کیلو متر است . [آیت الله مکارم]

نکته:  البته نمازی شکسته می باشد که سفر حداقل با رفت و برگشت ۸ فرسخ کامل باشد و اگر کمتر از ۸ فرسخ باشد نماز کامل است.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا غسل مستحبی با چیزی که وضو را باطل می کند باطل می شود؟