مسئله ۳۵۵: فردی در مشهد مقدس قصد ده روز کرده بعد از یک مدتی از قصد خود بر می گردد حال حکم نمازهای آینده او چیست؟

اگر مسافر قصد کند که ده روز در محلی بماند چنانچه پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی ادایی از ماندن منصرف شود یا مردد شود که در آنجا بماند یا به جای دیگر برود باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی ادایی از ماندن منصرف شود یا مردد شود تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند هر چند مقدار ماندن کمتر از ده روز باشد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  قبلا به کسی قرض دادم آیا میتوانم به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بیش از او بگیرد؟