منظور بایزید از جمله: «حسبی من نفسی حَسبی» چیست؟

این جمله که «حسبی من نفسی حَسبی»؛ من خودم برای خودم کافی هستم. از سخنانی است که به بایزید بسطامی نسبت می‌دهند.(۱) این نوع سخنان را در اصطلاح شطحیات می‌نامند که ظاهر آن مخالف با شریعت است؛ به همین جهت اهل معرفت می‌گویند: این نوع سخنان را نباید حمل بر معنای ظاهری کرد؛ بلکه معنای خلاف ظاهر آن مراد است. شاید یک تفسیر آن همان وحدت وجود باشد.

برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: پاسخ های ۴۶۴۰ (شطحیات در سخنان عرفا) و ۴۶۳۹(وحدت وجود).

 

________________________________________

(۱). السرهندى، احمد الفاروقى، المکتوبات(رساله المبدأ و المعاد)، المنزلوی، محمد مراد، ج ‏۲، ص۵۱۳، قاهره، مکتبه النیل، چاپ اول.

منبع: اسلام کوئست

شاید بپسندید:  معنای قاعده «درء» چیست؟ مدرک قاعده «درء» چیست؟