مسئله۵۱۷: قرض ربوی را توضیح دهید؟

هر گاه قرض دهنده ، شرط زیادی در قرض نماید قرض ربوی می شود و اقسام شرط زیاده از این قرار است:

الف) زیاده عین: مثلاً هزار تومان قرض دهد به شرط  این که هزار و دویست تومان بگیرد و یا یک کیلو گندم بدهد و شرط کند یک کیلو و صدگرم بگیرد.

ب) زیاده عملی: قرار بگذارد که بدهکار، عملی برای او انجام دهد مثل دوختن لباس

ج) زیاده صفت: ده کیلو برنج نامرغوب قرض دهد و قرار بگذارد  ده کیلو برنج مرغوب بگیرد.

د) زیاده منفعت: فلان مبلغ به شما قرض می دهم به شرط آن که در خانه ات مجانی ساکن شوم و یا به شرط اجاره منزل به بهاء کمتر. [مراجع] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  در نماز جماعت ماموم باید چه ذکر هایی را بلند بگوید و چه ذکر هایی را آرام بگوید؟