مسئله ۳۴۸: : هر انسانی چند وطن می تواند داشته باشد؟

بیشتر از دو وطن اشکال دارد. [آیات عظام: امام- فاضل]

اشکال ندارد. [آیات عظام: خویی- تبریزی- بهجت- سیستانی]

اشکال ندارد  و تا سه وطن هم امکان دارد[مکارم].

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم مسح و دست زدن به ضمیری که به لفظ الله بر میگردد بدون وضو چیست؟